Regulamin

REGULAMIN KLUBU VIP

Organizatorem programu “KARTA VIP”, zwanego dalej “Klubem” lub “Klubem VIP” jest PH ABDIASZ z siedzibą w 98-220 Zduńskiej Woli, ul. Osmolińska 2a, NIP 618-199-70-68 zwany dalej Organizatorem.

Klub stanowi program przeznaczony dla Klientów sklepów ABDIASZ mających swoją siedzibę w Polsce. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia. Za osobę pełnoletnią rozumie się osobę, która w chwili uzyskania członkostwa w Klubie skończyła 18 rok życia.

Warunkiem członkostwa w Klubie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i jego przekazanie sprzedawcy sklepu ABDIASZ albo wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej dostępnego na stronie vip.abdiasz.pl. Osoba, która spełnia warunki uczestnictwa w Klubie i w sposób prawidłowy wypełni formularz zgłoszeniowy, otrzyma KARTĘ VIP. Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą wydania KARTY VIP i zawarte jest na czas nieokreślony lub do momentu jego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. Organizator może w każdym czasie wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania KART VIP poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej www.abdiasz.pl.

Wypowiedzenie dokonane przez członka Klubu nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat w związku z wydaniem karty i nastąpić może w formie pisemnej, poprzez jego przesłanie na adres PH ABDIASZ, 98-220 Zduńska Wola, ul. Osmolińska 2a, z dopiskiem „KARTA VIP”, złożenie w dowolnym sklepie ABDIASZ w Polsce, bądź też przesłanie wypowiedzenia na adres email vip@abdiasz.pl.

Podanie imienia i nazwiska, polskiego numeru telefonu komórkowego oraz w przypadku rejestracji poprzez formularz internetowy adresu e-mail jest warunkiem korzystania z przywilejów uczestnictwa w Klubie VIP. Wymóg podania polskiego numeru telefonu komórkowego oznacza również niemożność jego zmiany na numer zagranicznego operatora komórkowego. Warunkiem korzystania z przywilejów uczestnictwa w Klubie VIP jest również okazanie karty pracownikowi sklepu ABDIASZ bezpośrednio przed skorzystaniem z określonego przywileju.

Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy, Klient wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych przez Organizatora na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez Organizatora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 wskazanej ustawy podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez członków Klubu jest Organizator.

Przystępując do Klubu, uczestnik programu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) pochodzących od PH ABDIASZ z siedzibą w Zduńskiej Woli.

Organizator ma w każdym czasie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany mogą obejmować w szczególności modyfikację, rozszerzenie lub ograniczenie uprawnień wynikających z członkostwa w Klubie. Zmieniony regulamin będzie obowiązywać od dnia opublikowania go na stronie internetowej vip.abdiasz.pl.